Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nde Değişiklik

HAK BİR SEN

Diyanet
Diyanet ,Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nde Değişiklik
Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nde Değişiklik
Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatına ilk defa veya yer değiştirme suretiyle atanacak memurların niteliklerini belirlemek, atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre görev yapan Devlet memurlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
  
Dayanak
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
Tanımlar
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
c) Cami: Başkanlığın denetimindeki cami ve mescitleri,
ç) Cami görevlileri: İmam-hatip ve müezzin-kayyımları,
d) Dini yükseköğrenim: İlahiyat fakültesi, İslami ilimler fakültesi, Yüksek İslam Enstitüsü veya ilahiyat ön lisans programlarından mezun olmayı,
 
e) Eşdeğer kadrolar: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden il müftü yardımcısı ve daha alt düzeyde bulunan kadrolarla benzer ve eşit düzeyde olan kadroları,
 
f) İhtisas kursu: Temel İslam Bilimleri alanında uzmanlaşmak amacıyla, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş personele yönelik açılan kursu,
 
g) İhtisas kursu belgesi: Temel İslam Bilimleri alanında uzmanlaşmak amacıyla, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş personele yönelik açılan kursu başarıyla bitirenlere verilen belgeyi,
ifade eder.


 
İKİNCİ BÖLÜM
Atamalarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar ile İstenecek Belgeler
 
Genel şartlar
 
MADDE 5 – (1)  Başkanlıktaki kadrolara ilk defa atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak.
 
b) Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak.
 
c) Bu Yönetmelikte zikredilen grup ve sınıf hizmetine tabi personel zorunlu yer değiştirmeye tabi olup, grup ve sınıf hizmetine tabi olmayan personel ise zorunlu yer değiştirmeye tabi değildir. 
Özel şartlar
 
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
 
a) Başkan olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta müftülük veya üstü görevlerde on yıl veya vaiz olarak yirmi yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam on yıl görev yapmış olmak,
3) Kırk yaşını tamamlamış olmak,


 
b) Başkan yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılını müftülük, dengi veya üstü görevlerde geçirmiş olmak kaydıyla on yıl veya vaiz olarak on beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmış olmak,
 
c) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;
 
1) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda belirlenen şartları taşımak,
 
ç) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;
1) Dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Üç yılı Başkanlıkta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
3) Hafız olmak,
4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,
 
d) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;
 
1) Dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) Hafız olmak,
4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,
5) Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak,

 
e) Genel Müdür olarak atanabilmek için;
 
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az beş yılını vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,
3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,
 
f) Rehberlik ve Teftiş Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) İlgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,
 
g) I. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hukuk müşavirliği yapmış olmak,
 
ğ) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğiyle ilgili görevlerde beş yıl veya Başkanlık hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl görev yapmış olmak,
 
h) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılı ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
3) Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıkları ile Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığına atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
 
ı) Başkanlık müftüsü olarak atanabilmek için;
 
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta il müftüsü veya üstü görevlerde çalışmış olmak,

 
i) Başkanlık vaizi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmış olmak,
 
j) Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için;
 
1) İlgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,
 
k) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılı şube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,
 
l) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,
3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
 
m) İl müftüsü olarak atanabilmek için;
 
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam sekiz yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış olmak,
 
n) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az iki yıl ilçe müftüsü olarak çalışmış olmak,
3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl görev yapmış  olmak,
4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
 
o) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,
4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
 
ö) Dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış olmak,
3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak ve ilahiyat alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 
p) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak üç yıl görev yapmış olmak,
3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
 
r) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
 
s) Öğretmen olarak atanabilmek için;
1) Alanıyla ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
 
ş) Murakıp olarak atanabilmek için;
1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkta en az beş yıl görev yapmış olmak,
3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
 
t) Cami rehberi olarak atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim düzeyinde dini öğrenim görmüş olmak,
2) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.
 
İstenecek belgeler
MADDE 7 – (1) İlk defa memur olarak atanacaklarda aşağıdaki belgeler istenir:
 
a) İş talep formu (EK-3).
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylanmış sureti; öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle birlikte diplomalarının onaylanmış suretleri.
c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylanmış sureti veya bilgisayar çıktısı.
ç) Hafızlık belgesi şartı aranan için, Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin tasdikli sureti ve bu belgeye sahip olduğuna dair yazılı beyanı.
d) Dört adet biometrik fotoğraf.
 
(2) Bu maddede istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı birimlerince onaylanır.
 
İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel için uygulanacak hükümler
 
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için bu Yönetmelik ile 23/12/2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, 26/10/2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama Usul ve Esasları
 
Atama usulü
MADDE 9 – (1)  Başkanlık personeli, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde atanır.
 
(2) Taşra teşkilatında bulunan şoför ile yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara Başkanlık personelinden ilk defa veya naklen atanacaklar, illerde müftü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından; ilçelerde ise, müftü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine kaymakam onayı ile atanırlar.
 
(3) İlgili mevzuatına göre ücreti, çalışma ve sosyal güvenceleri, muhtarlık, dernekler veya vakıflarca karşılanan cami görevlileri, her ay il müftülüğünce sigorta primlerinin ödenip ödenmediğinin takip edilmesi şartıyla il müftüsü veya kaymakamın teklifi üzerine valilik onayı ile geçici olarak görevlendirilebilir.
 
(4) Başkanlıkça uygun görülecek kadrolara, hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre açıktan atama yapılabilir.
Koordinasyon
 
MADDE 10 – (1) Taşra teşkilatınca yapılacak atama ve yer değiştirme işlemleri, ek ders ücreti karşılığında görevlendirmeler ile 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekaleten atama işlemleri öncesinde, merkez ve taşra faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla elektronik ortamda Başkanlık izni alınması gerekir.
 
(2) Taşra teşkilatındaki şef unvanı altındaki kadrolarda görev yapan personelin bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde zikredilen mazeretleri sebebiyle görev veya yer değiştirmenin gerekli görülmesi halinde, il içi veya il dışı yer değiştirmeleri Başkanlıkça re’sen yapılabilir.
 
Vekaleten atamalar
 
MADDE 11 – (1) Vekâleten atamalarla ilgili olarak, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre boş kadrolardan;
 
a) Vaiz kadrolarına, ilgili Daire Başkanının teklifi üzerine İnsan Kaynakları Genel Müdürünün onayı ile,
b) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına, Başkanlığın izni alındıktan sonra il müftüsünün teklifi üzerine vali onayı ile, açıktan vekil atanabilir.
 
(2) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.
 
Cami görevlilerinin atanmaları
 
MADDE 12 – (1) İmam-hatipler ilk defa köy/kasaba ile il/ilçe merkezleri dışındaki mahallelerde bulunan (D) grubu camilere atanırlar. Buralarda münhal (D) grubu cami bulunmaması halinde il ve ilçe merkezlerindeki münhal (D) grubu camilere de ilk defa atama yapılabilir. Bu gruptaki camilerde görev süresi asgari üç yıldır.
 
(2) (B) grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam beş yıl görev yapmış olmak şarttır.
 
(3) (A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış olmak ve aşere, takrib ve tayyibe kursunu veya hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirmiş olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak gerekir.
 
Göreve başlama
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atamalarda 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.
 
Seçimlere katılan personelin atanması
 
MADDE 14 – (1) 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday veya aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden Başkanlık personeli, aday gösterilmemeleri veya seçimi kaybetmeleri halinde eski görev yerlerine dönemezler; bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir yere atanırlar.
 
Görev süresi sona eren personelin atanması
 
MADDE 15 – (1) Görev süresi sona eren ve aynı göreve yeniden atanamayan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve üyeleri kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka kadrolara atanırlar.
 
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
 
MADDE 16 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
 
Müftü ve il müftü yardımcılarının atanamayacağı yerler
 
MADDE 17 – (1) Müftü ve il müftü yardımcıları;
 
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il veya bu il’e bağlı ilçelere,
b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettiği veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye,
atanamazlar.
 
(2) Ancak, resmi nüfus kayıtlarına göre;
 
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 sayılı listede IV üncü grup kapsamında belirtilen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerleşim birimlerine,
 
b) Diğer grup kapsamında olan il ve bu illere bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,
yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Atama Yeri, Yer Değiştirme, Gruplandırma, Sınıflandırma
Esasları ve Hizmet Süreleri
 
Temel ilkeler
 
MADDE 18 – (1) Temel ilkeler şunlardır:
 
a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ve hizmet gerekleri dikkate alınır.
b) Bu atamalarda, memurların grup ve sınıflar arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.
Kurumlararası geçiş
 
MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Başkanlık kadrolarına 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine uygun olarak geçmek isteyenler, atanacağı kadronun ilgili mevzuatında aranan niteliklerini taşımak kaydıyla sözlü/yazılı sınav veya mülakat sonuçlarına göre atanabilirler.
 
Yer değiştirme talebi
 
MADDE 20 – (1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Grup ve sınıf hizmetine tabi olanların il dışı nakillerinde asgari hizmet süreleri dikkate alınır.
(2) Kendi istekleri üzerine unvan değişikliği ile başka göreve atananlar, atandıkları yerde bu unvanla iki yıl çalışmadıkça yeniden önceki unvan veya görev yerine atanma talebinde bulunamazlar.
Grup ve sınıflandırma
 
MADDE 21 – (1) İller; il müftüleri, il müftü yardımcıları, vaizler ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmış ve EK-1 sayılı listede gösterilmiştir.
 
(2) İlçeler; ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört sınıfa ayrılmış ve EK-2 sayılı listede gösterilmiştir.
Grup ve sınıf hizmet süreleri
 
MADDE 22 – (1) 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Hizmet gerekleri bakımından azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi bir yıl, vaizlerde ise üç yıl uzatılabilir.
 
(2) Asgari hizmet süresini tamamlayanlar re’sen başka bir yere atanabilirler.
 
Grup ve sınıf hizmetinde atama yeri ve yer değiştirme genel şartları
 
MADDE 23 – (1) Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf hizmetine tabi personelin de bütün sınıflarda çalışması esastır.
 
(2) Sınıf hizmetine tabi personelden, bir ilde asgari veya azami hizmet süresini tamamlayanlar, çalışmadıkları sınıflardaki asgari hizmet sürelerini diğer illerde tamamlamadan son görev yaptığı ilin ilçelerine atanamazlar.
(3) Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel bu yerlerdeki asgari görev süresini tamamlamadan 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamaz, görevlerinden feragat ederek durumlarına uygun diğer kadrolara ya da öğrenimle ihraz ettikleri kadrolara atanmayı talep etmeleri halinde 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanabilirler. Bayan vaizler hakkında bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, aile birliği mazereti sebebiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için ayrıca eşlerin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerektiğine ilişkin hüküm uygulanmaz.
 
(4) Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin görev ve/veya yer değiştirme durumlarının değerlendirilmesinde EK-4, EK-5 ve EK-5/A formları dikkate alınır.
 
Grup hizmetlerinde yer değiştirme özel şartları
 
MADDE 24 – (1) İl müftülerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer grup illere atanabilir.
b) İl müftüleri, bulunduğu yerdeki asgari ve azami hizmet sürelerine bakılmaksızın hizmet gereği, aynı veya başka gruptaki illere veya Başkanlık vaizliğine, Başkanlık müftülüğüne veya Başkanlık müşavirliğine atanabilir.
 
(2) İl müftü yardımcılarının atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 
a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere atanır. Bayan il müftü yardımcısı atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.
 
b) Bütün gruplarda asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir.
 
c)  Beş yıl ilçe müftülüğü yapmış olanlar, grup şartı aranmadan il müftü yardımcısı olarak atanabilir.
İlçe müftülerinin yer değiştirme özel şartları
 
MADDE 25 – (1) İlçe müftülerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) İlk defa dördüncü sınıf ilçeye atanır. Buradaki asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü üçüncü sınıf ilçeye atanabilir.
 
b) İlçe müftüsünün ikinci veya birinci sınıf ilçelere atanabilmesi için, daha alt sınıf ilçelerde toplam altı yıl ilçe müftülüğü yapmış olması esastır.
 
c) Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü, görev yapmadığı ilçelere atanabilir.
 
Vaiz ve şube müdürlerinin yer değiştirme özel şartları
 
MADDE 26 – (1) Taşra teşkilatında şube müdürlerinin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 
a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, ikinci veya birinci grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir.
b) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.
 
(2) Vaizlerin atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 
a) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerinden birine veya birinci ve ikinci grup illerin birinci ve ikinci sınıf dışındaki ilçelerine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz ikinci, azami hizmet süresini tamamlayan vaiz birinci grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan birinci veya ikinci sınıf ilçelerine atanabilir. Aile İrşat Bürolarında görev yapmak üzere atanan vaizler ile cezaevi vaizi atamalarında bu bent hükümleri uygulanmaz.
 
b) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi kadrosu bulunan illere veya bu illerin ilçelerine atanabilir.
Yurt dışı sürekli görevden dönen personelin atanması
 
MADDE 27 – (1) Yurt dışı sürekli görevden dönen grup ve sınıf hizmetine tabi personel, yurt içinde tekrar aynı unvanlı görevlere atanmak istemeleri halinde, ayrıldıkları grup veya sınıftaki hizmetlerini tamamlamamış iseler bu grup veya sınıftaki il veya ilçelere atanırlar. Ayrıldıkları grup veya sınıftaki hizmetlerini tamamlamış olanlar ise, durumlarına uygun il veya ilçelere atanabilirler.
 
(2) Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen il müftüsü dışındaki grup ve sınıf hizmetine tabi personelden yurt içi göreve dönenler, önceki görevlerine atanmak istediklerinde, dördüncü grup illerde ve dördüncü sınıf ilçelerde asgari hizmet süresini tamamlamamış iseler bu grup/sınıf il ve ilçelere atanırlar.
 
(3) Yurtdışında geçirilen hizmet süreleri, birinci grup/sınıf illerde veya ilçelerde; artan süreler ise bir alt grup/sınıf illerde veya ilçelerde geçirilmiş sayılır.
 
Grup ve sınıf hizmetinden sayılan süreler
 
MADDE 28 – (1) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin grup ve sınıf hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:
 
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,
 
b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,
 
c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
 
ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.
 
(2) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin grup veya sınıf hizmetinden sayılır.
 
Grup veya sınıf hizmetinden sayılmayacak süreler
 
MADDE 29 – (1) Aşağıda belirtilen süreler grup ve sınıf hizmetinden sayılmaz:
 
a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.
b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.
c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Grup ve Sınıf Hizmetine Tabi Olmayan Personelin Yer Değiştirme Esasları
 
Camilerin gruplandırılması
 
MADDE 30 – (1) Cami ve mescitler aşağıdaki şekilde gruplandırılır:
 
a) (A) Grubu camiler: Selatin Camii, Ulu Camii, Merkez Camii olarak nitelenen ve asgari dört cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir.
 
b) (B) Grubu camiler: Bulunduğu bölge, il veya ilçede tanınan ve en fazla dört cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir.
 
c) (C) Grubu camiler: İl, ilçe, belde merkezlerinde ve üniversite kampüslerinde bulunan ve iki cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir.
 
ç) (D) Grubu camiler: (A), (B) ve (C) grubu camilerin özelliklerini taşımayan ve bir cami görevlisine ihtiyaç duyulan cami ve mescitlerdir. Ancak bu grupta yer alan il, ilçe ve belde merkezlerindeki camilere ihtiyaç halinde iki cami görevlisi verilebilir.
 
d) (E) Grubu camiler: Dönemsel olarak ibadete açık olan cami ve mescitlerdir.
Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlerinin hizmet süresi
 
MADDE 31 – (1) Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlerinin bulundukları yerde görev süresi üç yıldır. Bu süre her üç yılda bir değerlendirme yapılarak dokuz yıla kadar uzatılabilir.
 
Taşra teşkilatında şeflerin hizmet süresi
 
MADDE 32 – (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan taşra teşkilatında görev yapan şeflerin bulundukları yerde hizmet süreleri beş yıldır. Hizmetin gerekleri, özellikleri ile son görev yerlerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık göstermesi hususları dikkate alınarak, beş yıllık hizmet süresi sonunda görev yerleri değiştirilir. Bu süre Başkanlıkça bir yıl uzatılabilir.
 
İl içi veya il dışı yer değiştirmeler
 
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin 20, 35, 36, 38 ve 40 ıncı maddelerinde zikredilen sebeplerle il içi yer değiştirmeler; il müftüsünün teklifi üzerine,
 
(2) Bu Yönetmeliğin 20, 35, 36, 38 ve 40 ıncı maddelerinde zikredilen sebeplerle yapılacak olan iller arası yer değiştirmeler; illerde il müftüsünün teklifi, ilçelerde kaymakamların teklifi ve il müftüsünün inhası üzerine,
 
(3) İlçede bulunan dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezlerinde kaymakamların teklifi; ilde bulunan dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezlerinde ise ihtisas/eğitim merkezi müdürlerinin teklifi üzerine,
 
 elektronik ortamda Başkanlık izni alındıktan sonra vali veya vekilinin onayı ile gerçekleşir.
MBSTS puanının belirlenmesi
 
MADDE 34 – (1) İl ve ilçe müftülüklerince ilan edilen boş cami kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanmak için müracaat edeceklerde, cami gruplarına göre aranacak MBSTS taban puanı Başkanlıkça belirlenir.
 
Cami görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı yer değiştirmeleri
 
MADDE 35 – (1) Cami görevlilerinin mazeret, süre ve karşılıklı yer değiştirme talepleri dışında kalan isteğe bağlı atanmaları Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
 
(2) Kur’an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı atanmaları aşağıdaki şekilde yapılır:
 
a) Kur’an kursu öğreticilerinin mazeret, süre ve karşılıklı yer değiştirme talepleri dışında kalan isteğe bağlı atanmalarında, EK-6 formda yer alan puanlama esas alınır. Mazerete binaen yapılacak yer değiştirmelerde de EK-6 formdaki puanlama esas alınabilir.
 
b) İl müftülükleri tarafından münhal Kur’an kursu öğreticisi kadroları her yıl Temmuz ayında İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) üzerinden sisteme girilir. Yer değiştirme talebinde bulunacak personele 01-15 Ağustos tarihleri arasında on tercih yaptırılır.
 
c) Yer değiştirmeler her yıl 15-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilir.
 
ALTINCI BÖLÜM
 
Hizmet Gereği Yer Değiştirme Usul ve Esasları
 
Hizmet gereği görev veya yer değiştirme
 
MADDE 36 – (1) Zorunlu grup ve/veya sınıf hizmet süreleri tamamlanmadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği görev veya yer değiştirme, aşağıdaki hallerde yapılır:
a) Hizmet için gerekli sayı ve nitelikte eleman ihtiyacının karşılanması.
b) Haklarında yapılan teftiş veya soruşturma sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması.
c) Bulunduğu yer ve görevde başarılı olamayanlara başka yer ve görevlerde denenme imkânı verilmesi.
ç) Çeşitli sebeplerle görev veya görev yerinin ortadan kalkması.
 
d) Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için il müftülerinin yerlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulması.
 
(2) İl ve ilçe müftüleri ile müftü yardımcılarının, görev veya görev yerlerinin birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen sebeple, atanmaları gereken grup ve sınıfta münhal yer bulunmaması halinde alt grup ve sınıflara atanabilirler.
 
(3) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, memur, mutemet, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, teknisyen, şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin, bu maddede belirtilen sebeplerle görevlerinin veya yerlerinin değiştirilmesi gereken hallerde, Valiliklerce yapılacak görev veya yer değiştirme işleminden önce, ilgili müftülüklerce, İl müftülüğü sınav kurulunun görüşü alınır ve yapılacak işlemin gerekçesinde bu görüş belirtilir.
(4) Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuatında yer alan diğer hükümlere bağlı kalmaksızın Başkan onayı ile naklen Kur’an kursu öğreticisi ve cami görevlisi atanabilir.
 
(5) Bölgelerin özelliği ve mevsimler itibariyle ikamet eden veya cemaat olmaması sebebiyle din hizmeti verilemeyen yerlerdeki cami görevlileri, mahallin ihtiyaçlarına göre il ve ilçe merkezlerindeki camilerde görevlendirilebilir.
 
(6) Genel hayatı etkileyen doğal afetlere maruz kalanlardan durumunu belgelendirenlerin yer değiştirmeleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.
 
(7) Doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları bir yazı ile belgelendirenler, bulundukları görev yerinde bir yılını doldurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde zikredilen sürelere tabi olmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabilirler.
 
Cami görevlilerinin mahalli hizmet gereği yer değiştirmeleri
 
MADDE 37 – (1) 36 ncı maddede belirtilen sebepler dışında, cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin bağlı bulunduğu müftü dâhil beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon; görev yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin yer değiştirmelerini her yıl Haziran ayında toplanarak aşağıdaki kıstaslara göre gerçekleştirir:
 
a) Yer değiştirmeler aynı grup camiler arasında olmak üzere öncelikle aynı ilçe içinde, yer bulunamaması halinde il içinde, il içinde de yer bulunamaması halinde iller arası yapılır.
 
b) Personelin talebi halinde üst gruptaki camiden alt gruptaki camiye yer değiştirme yapılabilir.
c) İl içi yer değiştirmeler bu Yönetmelikteki atama usulüne ilişkin hükümlerde belirtilen esaslar dikkate alınarak valiliklerce; il dışı yer değiştirmeler ise Başkanlık tarafından yapılır. İl içi yer değiştirmelerinden önce internet ortamında Başkanlıktan izin alınır.
 
Mazeret sebebiyle yer değiştirme
 
MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, yer değiştirme isteğinde bulunanların atamaları yapılabilir:
 
a) Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yapılabileceği en yakın il veya ilçeye atanabilir.
 
b) Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;
 
1) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
 
2) Eşlerin her ikisinin de Başkanlıkta çalışıyor olması halinde, Başkanlığın daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
 
3) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
 
4) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
 
5) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.
 
6) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.
 
7) Müftü, müftü yardımcısı ve şube müdürlerinin aile birliği mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerekir.
 
8) Devlet Memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunamazlar.
 
c) Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği: Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, bir başka yere atanabilir.
 
(2) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır. Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.
 
Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği
 
MADDE 39 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın Başkanlığın kadro imkânları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.
 
(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
 
(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.
 
Karşılıklı yer değiştirme
 
MADDE 40 – (1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanların il içinde; iki yılı tamamlayanların iller arası karşılıklı yer değiştirme istekleri, aynı sınıf ve unvanda olmak kaydıyla merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü, dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi müdürlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi üzerine Başkanlığın izni ile yerine getirilir.
 
(2) Bulunduğu grup veya sınıfta bir defa olmak üzere, grup veya sınıf hizmetine tabi olanların aynı grup, sınıf ve unvanda olmak kaydıyla karşılıklı yer değiştirme talepleri yerine getirilebilir.
 
Yer değiştirme zamanı
 
MADDE 41 – (1) Grup ve sınıf hizmetine tabi olanlar ile dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin hizmet gereği, mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında görev veya yer değiştirme istekleri, taleplerini Başkanlığa 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında ulaştırılmak şartıyla 1 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında  yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.
(2) Yer değiştirme müracaatları Başkanlıkça düzenlenecek forma uygun olarak elektronik ortamda yapılabilir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
 
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Atama ve yer değiştirme kurulu ve görevleri
 
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Atama ve Yer Değiştirme Kurulunda durumu değerlendirilecek personelin görev veya yerlerinin değiştirilebilmesi için gereken kararları almak üzere, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Genel Müdürleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile I. Hukuk Müşavirinden müteşekkil Atama ve Yer Değiştirme Kurulu oluşturulur. Gündem konularına göre ilgili daire başkanı da Kurul toplantılarına katılır. Sağlık mazereti sebebiyle görev veya yerleri değiştirilmesi gerekenlerin durumlarının görüşülmesinde bir tabibin Kurul toplantısına katılımı sağlanır.
 
(2) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu;
 
a) Daha önce görevine son verilmiş olanlardan eski görevlerine veya eski görev yerlerine dönmek isteyenlerin,
b) Ortak niteliği kaybetmeleri sebebiyle görevlerine son verilmesi teklif edilenlerin,
 
c) Dosyaları Başkanlıkta bulunan personelden kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağına veya kronik rahatsızlıklarına dair Eğitim Araştırma veya Üniversite hastanelerinden alınan heyet raporuna istinaden görev veya görev yerini değiştirmek isteyenlerin,
ç) Başkanlıkça değerlendirilmek üzere kurula sevkedilenlerin durumlarını görüşür ve gereken kararları alır.
 
(3) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafı çoğunluk sayılır.
 
(4) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun kararları Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.
 
(5) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun yazışma iş ve işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
 
Merkez personelin taşraya atanması
 
MADDE 43 – (1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim görmüş ve Başkanlık merkez teşkilatında;
a) Daire başkanlığı ve dengi veya daha üstü görevlerde çalışmış olanlar il müftülüğüne, dini yüksek ihtisas veya eğitim merkezi müdürlüklerine,
 
b) Diyanet işleri uzmanlığı ile Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevinde en az beş yıl çalışmış olanlar il müftülüğüne,
c) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliği ve şube müdürlüğü görevlerinde en az üç yıl çalışmış olanların il müftü yardımcılığına, ilçe müftülüğüne veya vaizliğe,
 
bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler ile grup ve sınıf şartı aranmaksızın atanabilirler.
(2) Merkez teşkilatı birimlerinde tecrübe edinmiş personel ile norm kadro fazlası personel, ihtiyaç durumları gözetilerek taşra teşkilatında görevlendirilebilir veya buralara atanabilir.
 
Eşdeğer kadrolar
 
MADDE 44 – (1) Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı ve dengi ile daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe olarak belirlenmiştir:
 
a) Birinci kademe: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz.
 
b) İkinci kademe: İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz, cezaevi vaizi, murakıp.
 
c) Üçüncü kademe: Başimam-hatip, Kur’an kursu başöğreticisi.
 
ç) Dördüncü kademe: APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, uzman, uzman imam-hatip, uzman Kur’an kursu öğreticisi, baş müezzin-kayyım, tabip, diş tabibi.
 
d) Beşinci kademe: Öğretmen, sosyolog, psikolog, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, mühendis, mimar, imam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi, cami rehberi, programcı, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, musahhih, şef, tekniker, sağlık teknikeri, biolog, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, müezzin-kayyım, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant, veri hazırlama ve kontrol işletmeni.
 
e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satın alma memuru, santral memuru, daktilograf, şoför.
 
f) Yedinci kademe: Yardımcı hizmetler sınıfı personeli.
 
(2) Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylığı kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak kaydıyla ilgili mevzuatında belirtilen diğer şartlar aranmaksızın sınavsız atama yapılabilir. Personelin talebi halinde imam-hatipler müezzin kayyım; murakıp ve Kur’an kursu öğreticileri imam-hatip veya müezzin kayyım; vaizler Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin kayyım; il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri ise şube müdürü, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip veya müezzin kayyım kadrolarına ilgili mevzuatında belirtilen diğer şartlara tabi olmaksızın atanabilirler.
 
(3) Üst veya aynı kademedeki kadrolardan eğitim görevlisi, şube müdürü, öğretmen, şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına geçişlerde Başkanlıkça yapılacak sınavla atama yapılabilir.
Kazanılmış haklar
 
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 
MADDE 46 – (1) 25/10/2011 tarihli ve 28095 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Aynı yerdeki cami görevlilerinin yer değiştirmesi
 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 37 nci maddedeki kıstaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden görev yaptığı camide yirmi yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2015 yılı Haziran-Eylül döneminde, on beş yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2016 yılı Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesindeki süreye göre zorunlu yer değişiklikleri ise 2017 yılından itibaren yapılmaya başlanır ve sürelerin hesaplamasında 1 Haziran tarihi esas alınır.
 
Yürürlük
 
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
 
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
Henüz yorum yazılmadı

Yorum Yaz

Sizde yorum yazın...
Adınız
E-posta
Yorum